Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

treasonable /'tri:zənəbl/  

  • Tính từ
    phản nghịch
    a treasonable offence
    tội có thể xử như là tội phản nghịch