Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perfidiously /pə'fidiəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] bất nghĩa, [một cách] phản trắc