Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ from)
  làm chệch hướng
  tên lửa chệch hướng khỏi quỹ đạo
  quả bóng chạm phải một hậu vệ và bay chệch vào lưới
  không dễ chệch khỏi mục tiêu

  * Các từ tương tự:
  deflectable, deflecting circuit, deflecting coil, deflecting electrode, deflecting magnet, deflecting plate, deflection, deflection angle, deflection defocusing