Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deflecting electrode   

  • (kỹ thuật)
    điện cực lệch hướng