Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

benthamism /'bentəmizm/  

  • Danh từ
    thuyết Ben-tam, thuyết vị lợi