Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

benthamite /'bentəmait/  

  • Danh từ
    người vị lợi