Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (tiếp tố) (-ible)
  (tạo tính từ từ danh từ) có tính chất
  [có tính chất] hợp thời trang
  (tạo tính từ động từ) có thể; có khuynh hướng
  có thể giảm bớt
  [có khuynh hướng] dễ thay đổi

  * Các từ tương tự:
  able, able seaman, able-bodied, ablegate, ablen, ableness, ablepsia, ablet