Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (động vật học) cá aplet, cá vảy bạc (họ cá chép)

    * Các từ tương tự:
    ableness