Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    năng lực, tài năng
    sự cường tráng