Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tật mù; chứng mù