Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (động vật học)
    cá aplet, cá vảy bạc (họ cá chép)