Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  -ier; -iest
  bóng láng
  glossy hair
  tóc bóng mượt
  glossy magazines
  tạp chí in giấy láng bóng (với nhiều tranh ảnh minh họa, thường là về thời trang)