Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

smooth-spoken /,smu:ð'spəʊkən/  

  • Tính từ
    như smooth-tongued