Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (khen)
  đầy năng lực sáng tạo
  an inspired artist
  một nhà nghệ sĩ đầy năng lực sáng tạo
  đầy nhiệt huyết
  do cảm hứng
  an inspired work of art
  một tác phẩm nghệ thuật do cảm hứng

  * Các từ tương tự:
  inspiredly