Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imaginatively /i'mædʒinətivli/  

  • Phó từ
    [một cách] giàu tưởng tượng