Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

make-believe /'meikbi,li:v/  

 • Danh từ
  sự giả bộ
  indulge in make-believe
  giả bộ thích thú
  việc tưởng tượng
  live in a make-believe world
  sống trong một thế giới tưởng tượng