Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Số ảo
    Con số có căn bậc hai của âm một, và thường kí hiệu là i. Xem COMPLEX NUMBER