Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undue /,ʌn'dju:/  /,ʌn'du:/

  • (thuộc ngữ)
    quá mức, quá chừng
    with undue haste
    vội vàng quá mức
    tỏ ra quan tâm quá mức đối với việc gì