Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inordinate /in'ɔ:dinət/  

 • Tính từ
  quá giới hạn, quá mức
  the inordinate demands of the tax collector
  những đòi hỏi quá mức của người thu thuế

  * Các từ tương tự:
  inordinately, inordinateness