Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inordinateness /in'ɔ:dinitnis/  

  • Danh từ
    tính quá mức, tính quá xá, tính quá quắt, tính quá chừng
    tính thất thường (giờ giấc...)