Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lavishly /'lævi∫li/  

  • Phó từ
    [một cách] hào phóng, [một cách] hậu hĩ