Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

refulgent /ri'fʌldʒənt/  

  • Tính từ
    chói lọi, rực rỡ