Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế) Ma trận đơn
    Một ma trận mà định thức của nó bằng 0, do tính phụ thuộc tuyến tính giữa một số hàng hoặc cột của nó, có nghĩa là một ma trận mà hạng của nó không bằng kích thước của nó