Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

comprehensible /,kɒmpri'hensəbl/  

  • Tính từ
    có thể hiểu được, có thể lĩnh hội được

    * Các từ tương tự:
    comprehensibleness