Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

understandable /,ʌndə'stændəbl/  

 • Tính từ
  có thể hiểu được
  the instructions was not easily understandable
  chỉ thị không dễ hiểu lắm đâu
  it was quite understandable that he was annoyed
  cũng thật dễ hiểu là nó đã bực mình