Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Cầu hữu hiệu
    Tổng cầu đối với hàng hoá và dịch vụ được hỗ trợ bởi các nguồn lực để mua chúng. Xem DUAL DECISION HYPOTHESIS