Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Effective exchange rate   

  • (Kinh tế) Tỷ giá hối đoái hiệu dụng