Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

effective conductance   

  • (Kỹ thuật) dẫn điện hữu hiệu