Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

effective antenna length   

  • (Kỹ thuật) độ dài hữu hiệu của ăngten