Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

effective cutoff frequency   

  • (Kỹ thuật) tần số cắt hữu hiệu