Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

operational /ɒpə'rei∫ənl/  

 • Tính từ
  [thuộc] hoạt động;[thuộc] thao tác
  mã hoạt động; mã thao tác
  sẵn sàng để dùng; sẵn sàng hoạt động
  the telephone is fully operational again
  điện thoại lại sẵn sàng để dùng (dùng lại được) hoàn toàn

  * Các từ tương tự:
  operationalism, operationalist