Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

effective height of antenna   

  • (Kỹ thuật) độ cao hữu hiệu của ăngten