Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

usefully /'ju:sfəli/  

  • Phó từ
    [một cách] có ích, [một cách] hữu ích
    is there anything I can usefully do here?
    ở đây tôi có thể làm cái gì hữu ích không?