Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

entitlement /in'taitlmənt/  

  • Danh từ
    sự cho quyền; sự được quyền
    điều được quyền

    * Các từ tương tự:
    Entitlement principle