Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sufferance /'sʌfərəns/  

  • Danh từ
    được phép nhưng không được hoan nghênh
    he's here on sufferance
    nó ở đây cũng được nhưng không được người ta hoan nghênh (được chấp nhận một cách bất đắc dĩ)