Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự đến
  we apologize for the late arrival of the aircraft
  chúng tôi xin lỗi là máy bay đến chậm
  người đến; vật đến
  những người đến chậm sẽ phải đợi ở phòng giải lao
  we're expecting a new arrival in the family soon
  chúng tôi đang mong đợi một cháu bé sắp chào đời trong gia đình chúng tôi

  * Các từ tương tự:
  arrival rate