Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cổng
  a wooden gate
  cổng gỗ
  the garden gate
  cửa vườn
  chiếc xe ngựa đi qua cổng lâu dài
  cửa cống, cửa đập
  số người mua vé vào xem (trận đấu thể thao)
  (cũng gatemoney) tiền bán vé vào cổng
  tiền bán vé hôm nay sẽ dành cho công việc từ thiện
  Động từ
  phạt (học sinh) không cho ra ngoài

  * Các từ tương tự:
  gate array, gate circuit, gate closing pulse, gate electrode, gate junction, gate resistance, gate signal, gate strip, gate-bill