Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

doorway /'dɔ:wei/  

  • Danh từ
    ô cửa
    she stood in the doorway, unable to decide whether to go in
    chị ta đứng ở ô cửa, lưỡng lự không biết có nên vào hay không