Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) màng điều khiển, cổng điều khiển