Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) điện cực cổng (đèn tinh thể trường)