Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

audience /'ɔ:diəns/  

 • Danh từ
  cử tọa, khán giả
  the audience was (wereenthusiastic on the opening night of the play
  khán giả hân hoan chào đón đêm mở màn diễn vở kịch
  a TV programme with an audience of 12 million viewers
  một chương trình truyền hình với 12 triệu khán giả
  sự tiếp kiến, sự yết kiến, sự hội kiến
  grant a private audience to a foreign ambassador
  dành cho một đại sứ nước ngoài một buổi tiếp kiến riêng

  * Các từ tương tự:
  audience microphone, audience-chamber