Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sổ trễ giờ (ghi tên những học sinh về trường trễ giờ ở trường đại học Ôc-phớt và Căm-brít)