Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gateway /'geitwei/  

 • Danh từ
  cổng vào
  don't stand there blocking the gateway!
  đừng có đứng đó mà cản lối ra vào
  cửa ngõ (đen, bóng)
  the port of Dover is England's gateway to Europe
  cảng Dover là cửa ngõ của nước Anh vào Châu Âu
  hard work is the gateway to success
  làm việc gian khổ là cửa ngõ dẫn đến thành công

  * Các từ tương tự:
  gateway server