Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) bộ phục vụ cổng nối mạng