Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) giàn cổng, mạng cổng (điện tử)