Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    rét buốt, cóng cắt da cắt thịt
    cay độc, chua cay, đay nghiến (lời nói)