Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  khịt khịt (ngựa)
  (+ at) khịt khịt mũi tỏ vẻ (tức giận, nôn nóng…)
  snort with rage at somebody
  khịt khịt mũi tỏ vẻ tức giận với ai
  (tiếng lóng) hít (ma túy)
  snort cocaine
  hít cocain
  Danh từ
  sự khịt khịt; tiếng khịt khịt
  give a snort of contempt
  khịt khịt khinh rẻ
  (khẩu ngữ) hớp rượu
  (tiếng lóng) liều ma túy một lần hít
  a quick snort of cocaine
  liều cocain được hít nhanh vào mũi

  * Các từ tương tự:
  snorter, snorting