Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường là số ít)
  vị nồng đặc trưng; hương nồng đặc trưng
  with a tang of lemon
  có mùi vị chanh
  there's a tang of autumn in the air
  có hương vị mùa thu trong không khí

  * Các từ tương tự:
  tangency, Tangency equilibrium, tangent, tangential, tangerine, tangerine orange, tangibility, tangible, Tangible assets