Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  la lên, thét lên, thất thanh
  tức cười, làm cười phá lên
  a screaming farce
  trò hề làm mọi người cười phá lên

  * Các từ tương tự:
  screamingly