Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thuế bến, thuế cầu tàu